Be better than you were yesterday! - Võ Minh Sử
New You - New Life

Be better than you were yesterday!

Thời thế không bao giờ tạo ra anh hùng, nó đơn giản là khiến cho họ bộc lộ ra bên ngoài sau một thời gian dài ủ kín.
Những người chiến thắng không phải là không bao giờ thất bại, mà là không bao giờ bỏ cuộc.
After all, I never dreamed about success, I worked for it.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *