Tài năng hay sắc đẹp? - Võ Minh Sử
New You - New Life

Tài năng hay sắc đẹp?

Nếu được lựa chọn thì tại sao không phải là cả hai? Thói thường không mấy người trời phú cho cả hai. Nếu buộc phải có một trong hai hay phước phần cho ta cả hai thì phải chăng còn có một dụng ý khác? Đâu mới là mẫu số chung, một phẩm chất, một đức tính dành cho tất cả?

Let’s square the circle

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *